An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Rannan"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
 
(Rinn an cleachdaiche 10 mùthaidhean eadar-mheadhanach nach eil 10 'gan sealltainn)
Loidhne 1: Loidhne 1:
 +
==A' buain an arain ùir==
 +
Thuirt Gìgean ri Guaigean:<br />
 +
"Théid sinn a bhuain an arain ùir!"<br />
 +
"Rach thusa ann" arsa Gìgean.<br />
 +
"Rach fhéin ann" arsa Guaigean.<br />
 +
"Théid sinn ann le chéile" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean;<br />
 +
agus dh'fhalbh iad a bhuain an arain ùir.<br />
 +
 +
"Buain thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Buain fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Buainidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Ceangail thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Ceangail fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Ceanglaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Caoinich thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Caoinich fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Caoinichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Adagaich thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Adagaich fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Adagaichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Cròth thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Cròth fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Cròthaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Buail thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Buail fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Buailidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Glan thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Glan fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Glanaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Cruadhaich thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Cruadhaich fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Cruadhaichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Bleith thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Bleith fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Bleithidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Criathair thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Criathair fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Criathraidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Fuin thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Fuin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Fuinidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Bruich thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Bruich fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Bruichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
"Ith thusa e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Ith fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
"Ithidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.<br />
 +
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.<br />
 +
 +
 
==A h-aon, a dhà (1)==
 
==A h-aon, a dhà (1)==
 
Rann nan àireamhan:
 
Rann nan àireamhan:
  
A h-aon, a dhà,
+
A h-aon, a dhà,<br />
Ciamar a tha?
+
Ciamar a tha?<br />
A trì, a ceithir,
+
A trì, a ceithir,<br />
Brògan leathair,
+
Brògan leathair,<br />
A cóig, a sia,
+
A cóig, a sia,<br />
Uisge is fèath,
+
Uisge is fèath,<br />
A seachd, a h-ochd,
+
A seachd, a h-ochd,<br />
Is mi a tha bochd,
+
Is mi a tha bochd,<br />
A naoi, a deich,
+
A naoi, a deich,<br />
Faic na h-eich,
+
Faic na h-eich,<br />
A h-aon deug, a dhà dheug,
+
A h-aon deug, a dhà dheug,<br />
Brògan gun phàigheadh.
+
Brògan gun phàigheadh.<br />
  
 
==A h-aon, a dhà (2)==
 
==A h-aon, a dhà (2)==
A h-aon, a dhà, a trì,
+
A h-aon, a dhà, a trì,<br />
An cat, an cù 's mi fhìn,
+
An cat, an cù 's mi fhìn,<br />
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,
+
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,<br />
Gus am fàs sinn sgìth.
+
Gus am fàs sinn sgìth.<br />
 +
 
 +
A ceithir, a cóig, a sia,<br />
 +
Uisge no gaoth no fèath,<br />
 +
Togaidh sinne bothan beag,<br />
 +
Le clachan is crèadh.<br />
 +
 
 +
A seachd, a h-ochd, a naoi,<br />
 +
Gheibh mi slat is sreang,<br />
 +
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,<br />
 +
Gus an dig an oidhche.<br />
  
A ceithir, a cóig, a sia,
+
A deich 's a h-aon deug,<br />
Uisge no gaoth no fèath,
+
Chan e facal bréig,<br />
Togaidh sinne bothan beag,
+
Gun do chùnnt mi fichead starrag,<br />
Le clachan is crèadh.
+
Is iad 'nan suidh air geug.<br />
  
A seachd, a h-ochd, a naoi,
+
A dhà dheug 's a trì deug,<br />
Gheibh mi slat is sreang,
+
Fhuair na mèirlich fìor leug,<br />
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,
+
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,<br />
Gus an dig an oidhche.
+
Ann am Baile Strìmeig.<br />
  
A deich 's a h-aon deug,
+
A ceithir deug 's a cóig deug,<br />
Chan e facal bréig,
+
Cheannaich Iain bó bheag,<br />
Gun do chùnnt mi fichead starrag,
+
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,<br />
Is iad 'nan suidh air geug.
+
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.<br />
  
A dhà dheug 's a trì deug,
+
A sia deug 's a seachd deug,<br />
Fhuair na mèirlich fìor leug,
+
Dheasaich Anna breacag,<br />
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,
+
Thugadh i air falbh on bhòrd,<br />
Ann am Baile Strìmeig.
+
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.<br />
  
A ceithir deug 's a cóig deug,
+
A h-ochd deug, a naoi deug fichead,<br />
Cheannaich Iain bó bheag,
+
Thall air cùl an lios ud,<br />
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,
+
Fhuaireadh nead le uighean gorma,<br />
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.
+
Is mór mo dhéidh nach bris iad.<br />
  
A sia deug 's a seachd deug,
+
==A h-aon, a dhà (3)==
Dheasaich Anna breacag,
+
A h-aon, a dhà, buntàt' is càl<br />
Thugadh i air falbh on bhòrd,
+
a dhà, a trì, buntàt' is ìm<br />
a ghoid i? Cha robh beachd aic'.
+
a trì, a ceithir, buntàt' is eathar<br />
 +
a ceithir, a còig, buntàt' is bròg<br />
 +
a còig, a sia, buntàt' is gèadh<br />
 +
a sia, a seachd, buntàt' is breac<br />
 +
a seachd, a h-ochd, buntàt' is broc<br />
 +
a h-ochd, a naoidh, buntàt' is laoigh<br />
 +
a naoidh, a deich, buntàt' is eich.
  
A h-ochd deug, a naoi deug fichead,
+
==A h-aon, a dhà (4)==
Thall air cùl an lios ud,
+
A h-aon, a dhà, mach am bàt'<br />
Fhuaireadh nead le uighean gorma,
+
Trì, ceithir, mach an t-eathar<br />
Is mór mo dhéidh nach bris iad.
+
Còig, sia, an d'fhuair sibh iasg<br />
 +
Seachd, ochd, iasg lobht'<br />
 +
naoidh, deich, mach leis.
  
 
==Am faca sibh marcaichean==
 
==Am faca sibh marcaichean==
Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...
+
Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirnn" ...
  
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?
+
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?<br />
Chunnaic!
+
Chunnaic!<br />
Saoil am beir sinn orra?
+
Saoil am beir sinn orra?<br />
Ma choisicheas sinn gu math!
+
Ma choisicheas sinn gu math!<br />
Cuis! A chapaill sorchain,
+
Cuis! A chapaill sorchain,<br />
Mise air muin do shearrachain.
+
Mise air muin do shearrachain.<br />
Ma bheireas MacCuinn oirnn,
+
Ma bheireas MacCuinn oirnn,<br />
Beiridh e air chinn oirrn;
+
Beiridh e air chinn oirnn;<br />
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,
+
Ma bheireas MacAsgaill oirnn,<br />
Beiridh e air chasan oirrn;
+
Beiridh e air chasan oirnn;<br />
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,
+
'S ma bheireas MacLeòid oirnn,<br />
Beiridh e air shròin oirrn;
+
Beiridh e air shròin oirnn;<br />
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,
+
Ma bheireas MacCoinnich oirnn,<br />
Fàgaidh e air dheireadh sinn.
+
Fàgaidh e air dheireadh sinn.<br />
Siud làir bhreabach,
+
Siud làir bhreabach,<br />
Le na creagan,
+
Le na creagan,<br />
Làn an dùirn de chaoran dearga,
+
Làn an dùirn de chaoran dearga,<br />
Am bun a h-earbaill,
+
Am bun a h-earbaill,<br />
Mise air a muin,
+
Mise air a muin,<br />
Is ise 'na ruith!
+
Is ise 'na ruith!<br />
 +
 
 +
==Chuala mi bìog air a' chreig==
 +
Chuala mi bìog air a' chreig;<br />
 +
Có a rinn am bìog beag air a' chreig?<br />
 +
Rinn eun beag,<br />
 +
Is e a rinn am bìog beag air a' chreig.<br />
 +
 
 +
Chuala mi ceilear binn air a' ghéig;<br />
 +
Có a rinn an ceilear binn air a' ghéig?<br />
 +
Rinn an smeòrach,<br />
 +
Is i a rinn an ceilear binn air a' ghéig.<br />
 +
 
 +
Chuala mi ràc air an loch;<br />
 +
Có a rinn an ràc air an loch?<br />
 +
Rinn an lach,<br />
 +
Is i a rinn an ràc air an loch.<br />
 +
 
 +
Chuala mi sgreuch air an tràigh;<br />
 +
Có a rinn an sgreuch air an tràigh?<br />
 +
Rinn corra-ghritheach,<br />
 +
Is i a rinn an sgreuch air an tràigh.<br />
 +
 
 +
Chuala mi gorrac air an sgeir;<br />
 +
Có a rinn an gorrac air an sgeir?<br />
 +
Rinn sgarbh,<br />
 +
Is e a rinn an gorrac air an sgeir.<br />
 +
 
 +
Chuala mi guileag os cionn na sgeire;<br />
 +
Có a rinn a' ghuileag os cionn na sgeire?<br />
 +
Rinn faoileag,<br />
 +
Is i a rinn a' ghuileag os cionn na sgeire.<br />
 +
 
 +
Chuala mi dùrdail san doire;<br />
 +
Có a rinn an dùrdail san doire?<br />
 +
Rinn an coileach-dubh,<br />
 +
Is e a rinn an dùrdail san doire.<br />
 +
 
 +
Chuala mi gogail air a' chàthar;<br />
 +
Có a rinn a' ghogail air a' chàthar?<br />
 +
Rinn an coileach-fraoich,<br />
 +
Is e a rinn a' ghogail air a' chàthar.<br />
 +
 
 +
Chuala mi langan anns a' chreachann;<br />
 +
Có a rinn an langan anns a' chreachann?<br />
 +
Rinn am fiadh,<br />
 +
Is e a rinn an langan anns a' chreachainn.<br />
 +
 
 +
Chuala mi mèil air an raon;<br />
 +
Có a rinn a' mhèil air an raon?<br />
 +
Rinn caora,<br />
 +
Is e a rinn a' mhèil air an raon.<br />
 +
 
 +
Chuala mi geum anns a' chluain;<br />
 +
Có a rinn an geum anns a' chluain?<br />
 +
Rinn bó,<br />
 +
Is i a rinn an geum anns a' chluain.<br />
 +
 
 +
Chuala mi bùirean air a' mhachair;<br />
 +
Có a rinn am bùirean air a' mhachair?<br />
 +
Rinn tarbh,<br />
 +
Is e a rinn am bùirean air a' mhachair.<br />
 +
 
 +
Chuala mi meigeart air a' bhearradh;<br />
 +
Có a rinn am meigeart air a' bhearradh?<br />
 +
Rinn gobhar,<br />
 +
Is i a rinn am meigeart air a' bhearradh.<br />
 +
 
 +
Chuala mi sitir anns an achadh;<br />
 +
Có a rinn an t-sitir anns an achadh?<br />
 +
Rinn each,<br />
 +
Is e a rinn an t-sitir anns an achadh.<br />
 +
 
 +
Chuala mi comhart air a' mhonadh;<br />
 +
Có a rinn an comhart air a' mhonadh?<br />
 +
Rinn cù,<br />
 +
Is e a rinn an comhart air a' mhonadh.<br />
 +
 
 +
Chuala mi glaodhach air a' chnoc;<br />
 +
Có a rinn an glaodhach air a' chnoc?<br />
 +
Bha duine,<br />
 +
Is e a bha a' glaodhach air a' chnoc.<br />
 +
Bha e a' stiùireadh a' choin a bha air a' mhonadh.<br />
 +
 
 +
==Làir bheag bhreabach==
 +
Seo fear eile a tha coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..."
 +
 
 +
Làir bheag bhreabach anns na creagan<br />
 +
Mise air a muin<br />
 +
'S ise na ruith.<br />
 +
Làn an dùirn do chaorainn dearg<br />
 +
Bun a h-earb<br />
 +
Hi homh, hi homh, hi o homh!
 +
 
 +
==Seo an té a bhris an sabhal==
 +
Rann nam meuran (toisich leis an òrdaig agus casaich na meuran mu seach is can an rann):
 +
 
 +
Seo an té a bhris an sabhal,<br />
 +
Seo an té a ghoid an sìol,<br />
 +
Seo an té a sheas ag amharc,<br />
 +
Seo an té a theich air falbh,<br />
 +
Seo an té a dh'innis e, a dh'innis e, a dh'innis e.
 +
 
 +
==Seo an té a leig an sabhal==
 +
Rann nam meuran (toisich leis an òrdaig agus casaich na meuran mu seach is can an rann):
 +
 
 +
Seo an té a leig an sabhal,<br />
 +
Seo an té a ghoid na sìl,<br />
 +
Seo an té a sheas ag amharc,<br />
 +
Seo an té a ruith air falbh,<br />
 +
Seo an té bheag a b' fheudar a phàigheadh air fad.
  
 
==Sin an coileach==
 
==Sin an coileach==
 
Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
 
Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
  
Sin an coileach
+
Sin an coileach<br />
A dhùisg a' bhanarach
+
A dhùisg a' bhanarach<br />
A bhleoghainn a' bhó
+
A bhleoghainn a' bhó<br />
A bhuail an cù
+
A bhuail an cù<br />
A ruith an cat
+
A ruith an cat<br />
A mharbh an radan
+
A mharbh an radan<br />
A tholl am pòca
+
A tholl am poca<br />
A bha anns an taigh
+
A bha anns an taigh<br />
A thog Iain.
+
A thog Iain.<br />
 +
 
 +
<br />
 +
<br />
 +
 
 +
{{BeaganGaidhlig}}

Am mùthadh mu dheireadh on 00:01, 7 dhen Ghearran 2022

A' buain an arain ùir

Thuirt Gìgean ri Guaigean:
"Théid sinn a bhuain an arain ùir!"
"Rach thusa ann" arsa Gìgean.
"Rach fhéin ann" arsa Guaigean.
"Théid sinn ann le chéile" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean;
agus dh'fhalbh iad a bhuain an arain ùir.

"Buain thusa e" arsa Gìgean.
"Buain fhéin e" arsa Guaigean.
"Buainidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Ceangail thusa e" arsa Gìgean.
"Ceangail fhéin e" arsa Guaigean.
"Ceanglaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Caoinich thusa e" arsa Gìgean.
"Caoinich fhéin e" arsa Guaigean.
"Caoinichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Adagaich thusa e" arsa Gìgean.
"Adagaich fhéin e" arsa Guaigean.
"Adagaichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Cròth thusa e" arsa Gìgean.
"Cròth fhéin e" arsa Guaigean.
"Cròthaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Buail thusa e" arsa Gìgean.
"Buail fhéin e" arsa Guaigean.
"Buailidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Glan thusa e" arsa Gìgean.
"Glan fhéin e" arsa Guaigean.
"Glanaidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Cruadhaich thusa e" arsa Gìgean.
"Cruadhaich fhéin e" arsa Guaigean.
"Cruadhaichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Bleith thusa e" arsa Gìgean.
"Bleith fhéin e" arsa Guaigean.
"Bleithidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Criathair thusa e" arsa Gìgean.
"Criathair fhéin e" arsa Guaigean.
"Criathraidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Fuin thusa e" arsa Gìgean.
"Fuin fhéin e" arsa Guaigean.
"Fuinidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Bruich thusa e" arsa Gìgean.
"Bruich fhéin e" arsa Guaigean.
"Bruichidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.

"Ith thusa e" arsa Gìgean.
"Ith fhéin e" arsa Guaigean.
"Ithidh sinn le chéile e" arsa Gìgean.
"Nì sinn mar sin fhéin e" arsa Guaigean.


A h-aon, a dhà (1)

Rann nan àireamhan:

A h-aon, a dhà,
Ciamar a tha?
A trì, a ceithir,
Brògan leathair,
A cóig, a sia,
Uisge is fèath,
A seachd, a h-ochd,
Is mi a tha bochd,
A naoi, a deich,
Faic na h-eich,
A h-aon deug, a dhà dheug,
Brògan gun phàigheadh.

A h-aon, a dhà (2)

A h-aon, a dhà, a trì,
An cat, an cù 's mi fhìn,
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,
Gus am fàs sinn sgìth.

A ceithir, a cóig, a sia,
Uisge no gaoth no fèath,
Togaidh sinne bothan beag,
Le clachan is crèadh.

A seachd, a h-ochd, a naoi,
Gheibh mi slat is sreang,
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,
Gus an dig an oidhche.

A deich 's a h-aon deug,
Chan e facal bréig,
Gun do chùnnt mi fichead starrag,
Is iad 'nan suidh air geug.

A dhà dheug 's a trì deug,
Fhuair na mèirlich fìor leug,
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,
Ann am Baile Strìmeig.

A ceithir deug 's a cóig deug,
Cheannaich Iain bó bheag,
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.

A sia deug 's a seachd deug,
Dheasaich Anna breacag,
Thugadh i air falbh on bhòrd,
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.

A h-ochd deug, a naoi deug fichead,
Thall air cùl an lios ud,
Fhuaireadh nead le uighean gorma,
Is mór mo dhéidh nach bris iad.

A h-aon, a dhà (3)

A h-aon, a dhà, buntàt' is càl
a dhà, a trì, buntàt' is ìm
a trì, a ceithir, buntàt' is eathar
a ceithir, a còig, buntàt' is bròg
a còig, a sia, buntàt' is gèadh
a sia, a seachd, buntàt' is breac
a seachd, a h-ochd, buntàt' is broc
a h-ochd, a naoidh, buntàt' is laoigh
a naoidh, a deich, buntàt' is eich.

A h-aon, a dhà (4)

A h-aon, a dhà, mach am bàt'
Trì, ceithir, mach an t-eathar
Còig, sia, an d'fhuair sibh iasg
Seachd, ochd, iasg lobht'
naoidh, deich, mach leis.

Am faca sibh marcaichean

Leum clann air do ghlùin ris an duan seo. Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla. Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirnn" ...

Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?
Chunnaic!
Saoil am beir sinn orra?
Ma choisicheas sinn gu math!
Cuis! A chapaill sorchain,
Mise air muin do shearrachain.
Ma bheireas MacCuinn oirnn,
Beiridh e air chinn oirnn;
Ma bheireas MacAsgaill oirnn,
Beiridh e air chasan oirnn;
'S ma bheireas MacLeòid oirnn,
Beiridh e air shròin oirnn;
Ma bheireas MacCoinnich oirnn,
Fàgaidh e air dheireadh sinn.
Siud làir bhreabach,
Le na creagan,
Làn an dùirn de chaoran dearga,
Am bun a h-earbaill,
Mise air a muin,
Is ise 'na ruith!

Chuala mi bìog air a' chreig

Chuala mi bìog air a' chreig;
Có a rinn am bìog beag air a' chreig?
Rinn eun beag,
Is e a rinn am bìog beag air a' chreig.

Chuala mi ceilear binn air a' ghéig;
Có a rinn an ceilear binn air a' ghéig?
Rinn an smeòrach,
Is i a rinn an ceilear binn air a' ghéig.

Chuala mi ràc air an loch;
Có a rinn an ràc air an loch?
Rinn an lach,
Is i a rinn an ràc air an loch.

Chuala mi sgreuch air an tràigh;
Có a rinn an sgreuch air an tràigh?
Rinn corra-ghritheach,
Is i a rinn an sgreuch air an tràigh.

Chuala mi gorrac air an sgeir;
Có a rinn an gorrac air an sgeir?
Rinn sgarbh,
Is e a rinn an gorrac air an sgeir.

Chuala mi guileag os cionn na sgeire;
Có a rinn a' ghuileag os cionn na sgeire?
Rinn faoileag,
Is i a rinn a' ghuileag os cionn na sgeire.

Chuala mi dùrdail san doire;
Có a rinn an dùrdail san doire?
Rinn an coileach-dubh,
Is e a rinn an dùrdail san doire.

Chuala mi gogail air a' chàthar;
Có a rinn a' ghogail air a' chàthar?
Rinn an coileach-fraoich,
Is e a rinn a' ghogail air a' chàthar.

Chuala mi langan anns a' chreachann;
Có a rinn an langan anns a' chreachann?
Rinn am fiadh,
Is e a rinn an langan anns a' chreachainn.

Chuala mi mèil air an raon;
Có a rinn a' mhèil air an raon?
Rinn caora,
Is e a rinn a' mhèil air an raon.

Chuala mi geum anns a' chluain;
Có a rinn an geum anns a' chluain?
Rinn bó,
Is i a rinn an geum anns a' chluain.

Chuala mi bùirean air a' mhachair;
Có a rinn am bùirean air a' mhachair?
Rinn tarbh,
Is e a rinn am bùirean air a' mhachair.

Chuala mi meigeart air a' bhearradh;
Có a rinn am meigeart air a' bhearradh?
Rinn gobhar,
Is i a rinn am meigeart air a' bhearradh.

Chuala mi sitir anns an achadh;
Có a rinn an t-sitir anns an achadh?
Rinn each,
Is e a rinn an t-sitir anns an achadh.

Chuala mi comhart air a' mhonadh;
Có a rinn an comhart air a' mhonadh?
Rinn cù,
Is e a rinn an comhart air a' mhonadh.

Chuala mi glaodhach air a' chnoc;
Có a rinn an glaodhach air a' chnoc?
Bha duine,
Is e a bha a' glaodhach air a' chnoc.
Bha e a' stiùireadh a' choin a bha air a' mhonadh.

Làir bheag bhreabach

Seo fear eile a tha coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..."

Làir bheag bhreabach anns na creagan
Mise air a muin
'S ise na ruith.
Làn an dùirn do chaorainn dearg
Bun a h-earb
Hi homh, hi homh, hi o homh!

Seo an té a bhris an sabhal

Rann nam meuran (toisich leis an òrdaig agus casaich na meuran mu seach is can an rann):

Seo an té a bhris an sabhal,
Seo an té a ghoid an sìol,
Seo an té a sheas ag amharc,
Seo an té a theich air falbh,
Seo an té a dh'innis e, a dh'innis e, a dh'innis e.

Seo an té a leig an sabhal

Rann nam meuran (toisich leis an òrdaig agus casaich na meuran mu seach is can an rann):

Seo an té a leig an sabhal,
Seo an té a ghoid na sìl,
Seo an té a sheas ag amharc,
Seo an té a ruith air falbh,
Seo an té bheag a b' fheudar a phàigheadh air fad.

Sin an coileach

Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...

Sin an coileach
A dhùisg a' bhanarach
A bhleoghainn a' bhó
A bhuail an cù
A ruith an cat
A mharbh an radan
A tholl am poca
A bha anns an taigh
A thog Iain.Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean