An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Rannan"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
Loidhne 2: Loidhne 2:
 
Rann nan àireamhan:
 
Rann nan àireamhan:
  
A h-aon, a dhà,
+
A h-aon, a dhà,<br />
Ciamar a tha?
+
Ciamar a tha?<br />
A trì, a ceithir,
+
A trì, a ceithir,<br />
Brògan leathair,
+
Brògan leathair,<br />
A cóig, a sia,
+
A cóig, a sia,<br />
Uisge is fèath,
+
Uisge is fèath,<br />
A seachd, a h-ochd,
+
A seachd, a h-ochd,<br />
Is mi a tha bochd,
+
Is mi a tha bochd,<br />
A naoi, a deich,
+
A naoi, a deich,<br />
Faic na h-eich,
+
Faic na h-eich,<br />
A h-aon deug, a dhà dheug,
+
A h-aon deug, a dhà dheug,<br />
Brògan gun phàigheadh.
+
Brògan gun phàigheadh.<br />
  
 
==A h-aon, a dhà (2)==
 
==A h-aon, a dhà (2)==
A h-aon, a dhà, a trì,
+
A h-aon, a dhà, a trì,<br />
An cat, an cù 's mi fhìn,
+
An cat, an cù 's mi fhìn,<br />
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,
+
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,<br />
Gus am fàs sinn sgìth.
+
Gus am fàs sinn sgìth.<br />
  
A ceithir, a cóig, a sia,
+
A ceithir, a cóig, a sia,<br />
Uisge no gaoth no fèath,
+
Uisge no gaoth no fèath,<br />
Togaidh sinne bothan beag,
+
Togaidh sinne bothan beag,<br />
Le clachan is crèadh.
+
Le clachan is crèadh.<br />
  
A seachd, a h-ochd, a naoi,
+
A seachd, a h-ochd, a naoi,<br />
Gheibh mi slat is sreang,
+
Gheibh mi slat is sreang,<br />
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,
+
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,<br />
Gus an dig an oidhche.
+
Gus an dig an oidhche.<br />
  
A deich 's a h-aon deug,
+
A deich 's a h-aon deug,<br />
Chan e facal bréig,
+
Chan e facal bréig,<br />
Gun do chùnnt mi fichead starrag,
+
Gun do chùnnt mi fichead starrag,<br />
Is iad 'nan suidh air geug.
+
Is iad 'nan suidh air geug.<br />
  
A dhà dheug 's a trì deug,
+
A dhà dheug 's a trì deug,<br />
Fhuair na mèirlich fìor leug,
+
Fhuair na mèirlich fìor leug,<br />
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,
+
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,<br />
Ann am Baile Strìmeig.
+
Ann am Baile Strìmeig.<br />
  
A ceithir deug 's a cóig deug,
+
A ceithir deug 's a cóig deug,<br />
Cheannaich Iain bó bheag,
+
Cheannaich Iain bó bheag,<br />
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,
+
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,<br />
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.
+
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.<br />
  
A sia deug 's a seachd deug,
+
A sia deug 's a seachd deug,<br />
Dheasaich Anna breacag,
+
Dheasaich Anna breacag,<br />
Thugadh i air falbh on bhòrd,
+
Thugadh i air falbh on bhòrd,<br />
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.
+
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.<br />
  
A h-ochd deug, a naoi deug fichead,
+
A h-ochd deug, a naoi deug fichead,<br />
Thall air cùl an lios ud,
+
Thall air cùl an lios ud,<br />
Fhuaireadh nead le uighean gorma,
+
Fhuaireadh nead le uighean gorma,<br />
Is mór mo dhéidh nach bris iad.
+
Is mór mo dhéidh nach bris iad.<br />
  
 
==Am faca sibh marcaichean==
 
==Am faca sibh marcaichean==
 
Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...
 
Leum clann air do ghlùin ris an duan seo.  Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla.  Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...
  
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?
+
Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?<br />
Chunnaic!
+
Chunnaic!<br />
Saoil am beir sinn orra?
+
Saoil am beir sinn orra?<br />
Ma choisicheas sinn gu math!
+
Ma choisicheas sinn gu math!<br />
Cuis! A chapaill sorchain,
+
Cuis! A chapaill sorchain,<br />
Mise air muin do shearrachain.
+
Mise air muin do shearrachain.<br />
Ma bheireas MacCuinn oirnn,
+
Ma bheireas MacCuinn oirnn,<br />
Beiridh e air chinn oirrn;
+
Beiridh e air chinn oirrn;<br />
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,
+
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,<br />
Beiridh e air chasan oirrn;
+
Beiridh e air chasan oirrn;<br />
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,
+
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,<br />
Beiridh e air shròin oirrn;
+
Beiridh e air shròin oirrn;<br />
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,
+
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,<br />
Fàgaidh e air dheireadh sinn.
+
Fàgaidh e air dheireadh sinn.<br />
Siud làir bhreabach,
+
Siud làir bhreabach,<br />
Le na creagan,
+
Le na creagan,<br />
Làn an dùirn de chaoran dearga,
+
Làn an dùirn de chaoran dearga,<br />
Am bun a h-earbaill,
+
Am bun a h-earbaill,<br />
Mise air a muin,
+
Mise air a muin,<br />
Is ise 'na ruith!
+
Is ise 'na ruith!<br />
  
 
==Sin an coileach==
 
==Sin an coileach==
 
Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
 
Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...
  
Sin an coileach
+
Sin an coileach<br />
A dhùisg a' bhanarach
+
A dhùisg a' bhanarach<br />
A bhleoghainn a' bhó
+
A bhleoghainn a' bhó<br />
A bhuail an cù
+
A bhuail an cù<br />
A ruith an cat
+
A ruith an cat<br />
A mharbh an radan
+
A mharbh an radan<br />
A tholl am pòca
+
A tholl am poca<br />
A bha anns an taigh
+
A bha anns an taigh<br />
A thog Iain.
+
A thog Iain.<br />

Mùthadh on 17:59, 21 dhen t-Samhain 2011

A h-aon, a dhà (1)

Rann nan àireamhan:

A h-aon, a dhà,
Ciamar a tha?
A trì, a ceithir,
Brògan leathair,
A cóig, a sia,
Uisge is fèath,
A seachd, a h-ochd,
Is mi a tha bochd,
A naoi, a deich,
Faic na h-eich,
A h-aon deug, a dhà dheug,
Brògan gun phàigheadh.

A h-aon, a dhà (2)

A h-aon, a dhà, a trì,
An cat, an cù 's mi fhìn,
A' ruith 's a' leum air feadh a' ghàrraidh,
Gus am fàs sinn sgìth.

A ceithir, a cóig, a sia,
Uisge no gaoth no fèath,
Togaidh sinne bothan beag,
Le clachan is crèadh.

A seachd, a h-ochd, a naoi,
Gheibh mi slat is sreang,
Is théid mi a dh'iasgach san abhainn,
Gus an dig an oidhche.

A deich 's a h-aon deug,
Chan e facal bréig,
Gun do chùnnt mi fichead starrag,
Is iad 'nan suidh air geug.

A dhà dheug 's a trì deug,
Fhuair na mèirlich fìor leug,
Nuair a bhris iad a-steach dhan chaisteal,
Ann am Baile Strìmeig.

A ceithir deug 's a cóig deug,
Cheannaich Iain bó bheag,
Fhuair e ìm is gruth is bàrr,
Is dh'òl na cearcan tòrr mèag.

A sia deug 's a seachd deug,
Dheasaich Anna breacag,
Thugadh i air falbh on bhòrd,
Có a ghoid i? Cha robh beachd aic'.

A h-ochd deug, a naoi deug fichead,
Thall air cùl an lios ud,
Fhuaireadh nead le uighean gorma,
Is mór mo dhéidh nach bris iad.

Am faca sibh marcaichean

Leum clann air do ghlùin ris an duan seo. Tha seo coltach ri "Ride a cock horse to Banbury Cross to see a fine lady upon a white horse ..." na Beurla. Beir air ball na cloinne nuair a tha e ag ràdh "beiridh e air X oirrn" ...

Am faca sibh marcaichean a' dol seachad?
Chunnaic!
Saoil am beir sinn orra?
Ma choisicheas sinn gu math!
Cuis! A chapaill sorchain,
Mise air muin do shearrachain.
Ma bheireas MacCuinn oirnn,
Beiridh e air chinn oirrn;
Ma bheireas MacAsgaill oirrn,
Beiridh e air chasan oirrn;
'S ma bheireas MacLeòid oirrn,
Beiridh e air shròin oirrn;
Ma bheireas MacCoinnich oirrn,
Fàgaidh e air dheireadh sinn.
Siud làir bhreabach,
Le na creagan,
Làn an dùirn de chaoran dearga,
Am bun a h-earbaill,
Mise air a muin,
Is ise 'na ruith!

Sin an coileach

Chan eil fios againn an e eadar-theangachadh bhon Bheurla a tha ann no rann Ghàidhealach ...

Sin an coileach
A dhùisg a' bhanarach
A bhleoghainn a' bhó
A bhuail an cù
A ruith an cat
A mharbh an radan
A tholl am poca
A bha anns an taigh
A thog Iain.