Duain

O Goireasan Akerbeltz
Am mùthadh mar a bha e 16:01, 22 dhen Dùbhlachd 2011 le Akerbeltz (deasbaireachd | mùthaidhean)
(diofar) ← Mùthadh nas sine | Am mùthadh mu dheireadh (diofar) | Mùthadh nas ùire → (diofar)
Jump to navigation Jump to search

Duain na Callainn

Callainn a' chuilg
bhuidhe bhoicinn,
buail an craiceann,
cailleach sa chùil,
cailleach sa chill,
cailleach chlì an ceum an teine,
bior 'na dà shùil,
bior 'na goile,
a' Challainn seo.
Hogmanay of the
yellow goat-bristle,
beat the skin,
an old woman in the corner,
an old woman in the churchyard,
the wrong old woman by the fire,
a (roasting-)spit in her eyes,
a (roasting-)spit in her stomach,
this Hogmanay.

Duain na Nollaig

Air an Nollaig àraidh seo,
'S gach latha a tha a' tighinn 'na dhéidh,
Gun taomadh oirbh de lànachd,
Gun fhàillinn oirbh fon ghréin,
Air ceum gun chearb gun tuisleadh,
Ach ur slighe dìreach réidh,
Ur cagailt blàth is ur n-aoibhneas làn,
Is sibh sona slàn gun éis.
On this special Christmas,
And every day that comes after it,
May abundance be heaped on you,
Without a want under the sun,
Walking easily without stumbling,
And your way straight and level,
Your hearth warm and plenty of joy,
And you healthy and content without want.


Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean