Crom an fhàsaich

O Goireasan Akerbeltz
Am mùthadh mar a bha e 09:18, 8 dhen t-Samhain 2013 le Susanharris (deasbaireachd | mùthaidhean)
(diofar) ← Mùthadh nas sine | Am mùthadh mu dheireadh (diofar) | Mùthadh nas ùire → (diofar)
Jump to navigation Jump to search

Théid aonan a thaghadh sa chluich seo ris an canar Crom an Fhàsaich agus aonan eile ris an canar an Ceann-Feadhna agus seasaidh an Ceann-Feadhna agus a' chlann eile ann an sreath. Bidh an uairsin an còmradh seo eadar Crom an Fhàsaich agus an Ceann-Feadhna:

Ceann-feadhna: Fàilte ort fhéin, a Chrom an Fhàsaich, Có ás an tràth-sa a thàinig thu?

Crom: Thàinig bho m' fhàsach mór math fhéin!

Ceann-feadhna: Dé a thug dhutsa fàsach agus mise gun fhàsach?

Crom: Mo chruas, mo luathas 's mo làidireachd fhéin, 's chan eil 'nad chuideachd a bheir bhuam e!

Ceann-feadhna (a' comharrachadh aonan san t-sreath): Tha garran beag donn an-seo ri m' làimh, a chuireas do cheann 's do dhà bhonn ri talamh!

Crom: Am buanna mór, seasadh e a-mach!

cromanfhasaich.jpg

Théid Crom agus an Garran Donn a ghleacadh 's iad a' feuchainn ri chéile a leagail gu làr. Ma théid le Crom, feuchaidh e neach eile gus a théid e fhéin leagail gu làr. Ma théid leis a' Gharran Donn, tòisichidh a' chluich a-rithist 's am fear no té a bhuannaich 'na C(h)rom an-dràsta.Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean