Am madadh-ruadh is na h-iseanan

O Goireasan Akerbeltz
Am mùthadh mar a bha e 08:27, 8 dhen t-Samhain 2013 le Susanharris (Deasbaireachd | mùthaidhean)
(diofar) ← Mùthadh nas sine | Am mùthadh mu dheireadh (diofar) | Mùthadh nas ùire → (diofar)
Jump to navigation Jump to search

Feumaidh sibh barrachd air ceathrar no cóignear cloinne airson na cluiche seo. Théid dithis an sònrachadh - aonan dhiubh mar Am Madadh-Ruadh agus aonan eile mar a' chearc. 'S e na h-iseanan a chanar ris an fheadhainn eile agus théid iad 'nan sreath air cùlaibh na circe 's iad a' beirsinn air a céile agus an neach as fhaisge air a' chearc oirrese. Tòisichidh còmhradh eadar a' chearc agus a' mhadadh-ruadh nuair a tha an sreath deiseil air an t-seòl seo:

A' chearc: Dè tha uat, a mhadaidh-ruaidh? 'S gu bheil thu an-diugh cho moch air chuairt?

Am madadh-ruadh: 'S e fear dhe d' iseanan tha uam, 's chan fhaigh mi e shìos no shuas!

A' chearc (a' comharrachadh àiteigin le a cois): An do shiubhail thu a' chùil ud?

Am madadh-ruadh (a' ruith fad an t-sreatha agus a' coimhead air a h-uile isean agus a' tilleadh dhan chearc): Shiubhail mi sin agus cha d'fhuair!

A' chearc: Chan eil m' isean-sa ri fhaighinn, an do shiubhail thu cearcall mór an t-saoghail?

Am madadh-ruadh (le fearg): An t-isean beag sin air an iomall, 's ann air a tha mo mhiann!

ammadadhruadh.jpg

Leis an fhacal mu dheireadh seo, feuchaidh am madadh-ruadh ri beirsinn air an isean mu dheireadh san t-sreath agus tòisichidh an sreath air gluasad, a' luasgadh a-nunn is a-nall. Feumaidh a' chearc 'ga cumail eadar na h-iseanan agus am madadh-ruadh, oir ma bheireas e air aon dhe na h-iseanan, feumaidh an t-isean sin an sreath fhàgail is seasamh air taobh. Thig crìoch air a' chluich seo nuair nach eil isean air fhàgail.

Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean