Cainnt nam beathaichean

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

Seadh, thà Gàidhlig aig na beathaichean. Nach truagh cho tric is a chì thu leabhraichean cloinne an-diugh is "bow-wow" aig a' choin, "whinney" aig an each agus a leithid eile? Tha roinn sònraichte againn airson cainnt nan eun oir tha an t-uabhas dhiubh ann. A bharrachd air seo, gheibh thu duilleag le conaltradh nam beathaichean, sin agad "conaltradh" eadar beathaichean no pìosan eile a chanas beathaichean. Co-dhiù, seo dhut a' Ghàidhlig air feadhainn dhiubh:


Yes, even the animals speak Gaelic. All the more pity that when you open a Gaelic childrens book these days the dogs say "bow-wow" the horse "whinney" and so on. Because there are so many of them there's a special section on the speech of birds in Gaelic. Besides that, there's another page with "conversations" between animals or other things that animals say. But anyway, there is a Gaelic way of saying all of them and here are some of them:

Asal

hi homh homh! [hi hɔ̃ hɔ̃]

(Donkey - "hee haw!")

mó mó! [moː moː]

(Cow - "moo!")

Cearc

gog gog! gàg gàg! [gog gog gaːg gaːg]

(Chicken/Hen - "cluck cluck!")

Caora

mè mè! [mɛː mɛː]

(Sheep - "baa!")

Cailleach-oidhche

siu-hù! siu-hù! [ʃu'huː ʃu'huː]

(Owl)

Calman

gurr-ù! gurr-ù! [guR'uː guR'uː]

(Pigeon/Dove)

Cat

miamh miamh! [mjãũ mjãũ]

(Cat - "meow!")

Coileach

gog a bhitheal ao! [gog ə vi.əL ɯː]

(Cockerel - "cock-a-doodle-doo!")

gog a ghuidhe ghaoidhe! [gog ə ɣɯjə ɣɤjə]

(Cockerel - "cock-a-doodle-doo!")

Coileach-dubh

dùrd dùrd! [duːRd duːRd]

(Black-cock)

gurra gùg! [guRə 'guːg]

(Black-cock)

af af! [af af]

(Dog - "bow wow!")

Cuthag

gug gùg! [gug guːg]

(Cuckoo - "cuckoo!")

Each

u i o hòmh [uiɔ hɔ̃]

(Horse - "whinney!")

Eala

guileag guileag! [gulag gulag]

(Swan)

Faoileag

glìtheag glìtheag! [gliː.ag gliː.aəg]

(Seagull - "squawk!")

Feannag

gòrag gòrag! [gɔːrag gɔːrag]

(Crow - "caw!")

Fitheach

gròc gròc! [grɔːxg grɔːxg]

(Raven)

Gèadh

bir bir! [birʲ birʲ]

(Goose - "honk!")

ràc ràc! [Raːxg Raːxg]

(Goose - "honk!")

Gobhar

meig meig! [megʲ megʲ]

(Goat)

Iolair

glig glig! [gligʲ gligʲ]

(Eagle)

Losgann

cnàg cnàg! [krãːg krãːg]

(Frog - "ribbit!")

Muc

gnost gnost! [grõsd grõsd]

(Pig - "oink")

Muc-mhara

chuisil-ì chuisil-ò [xuʃɪl'iː xuʃɪl'ɔː]

(Whale)

Seillean no seillean-mór

faruman fearuman! [farəman fɛrəman]

(Bee or bumblebee - "buzz!")

Sgarbh

gorrac gorrac! [gɔRag gɔRag]

(Cormorant/Shag)

Tunnag

mhàg mhàg! [vaːg vaːg]

(Duck - "quack!")

Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean