PPP - Pronouns, prepositions and their pronunciation

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

No explanantion needed really, tables of the conjugated pronouns with their pronunciation.

À

à [a]
às an [as əN(ʲ)]
asam [asəm]
asad [asəd]
às [as]
aiste [aʃdʲə]
asainn [asɪNʲ]
asaibh [asɪv]
asta [asdə]

AIG

aig [ɛgʲ]
aig an [ɛgʲ əN(ʲ)]
agam [agəm]
agad [agəd]
aige [ɛgʲə]
aice [ɛçgʲə]
againn [agɪNʲ]
agaibh [agɪv]
aca [axgə]

AIG + riochdair seilbheach

'gam [gam]
'gad [gəd]
'ga [ga]
'ga (h-) [ga (h)]
'gar (n-) [gar n]
'gur (n-) [gar]
'gan [gan]

AIR

air [ɛrʲ]
air an [ɛrʲ əN(ʲ)]
orm [ɔrɔm]
ort [ɔRʃd]
air [ɛrʲ]
oirre [ɔRə]
oirnn [ɔːRNʲ]
oirbh [ɔrʲɪv]
orra [ɔRə]

ANN AN

ann an [ãũN əN(ʲ)]
anns an [ãũNs əN(ʲ)]
annam [ũNəm]
annad [ũNəd]
ann [ãũN]
innte [ĩːNʲdʲə]
annainn [aNɪNʲ]
annaibh [aNɪv]
annta [ãũNdə]

ANN AN + riochdair seilbheach

'nad [nad]
'na [na]
'na (h-) [na (h)]
'nar (n-) [nar n]
'nur (n-) [nar n]
'nan [nan]

DE

de [də]
dhen [ʝɛnəN(ʲ)]
dhìom [ʝĩə̃m]
dhìot [ʝied]
dheth [ʝe]
dhith [ʝi]
dhinn [ʝĩNʲ]
dhibh [ʝiv]
dhiubh [ʝu]

DO

do [də]
dhan [ʝanəN(ʲ)]
dhomh [ɣɔ̃]
dhut [ɣuhd]
dha [ɣa]
dhi [ʝi]
dhuinn [ɣɯ̃ĩNʲ]
dhuibh [ɣɯiv]
dhaibh [ɣaiv]

EADAR

eadar [edər]
eadar an [edər əN(ʲ)]
eadarainn [edərɪNʲ]
eadaraibh [edərɪv]
eatarra [ehdəRə]

FO

fo [fɔ]
fon [fɔnəN(ʲ)]
fodham [fo.əm]
fodhad [fo.əd]
fodha [fo.ə]
foidhpe [foihbə]
fodhainn [fo.ɪNʲ]
fodhaibh [fo.ɪv]
fodhpa [fohbə]

GU

gu [gu]
gun
chun an
[gunəN(ʲ)]
[xunəN(ʲ)]
thugam [hugəm]
thugad [hugəd]
thuige [hɯgʲə]
thuice [hɯçgʲə]
thugainn [hugɪNʲ]
thugaibh [hugɪv]
thuca [huxgə]

LE

le [le]
leis an [leʃ əN(ʲ)]
leam [ləm]
leat [lahd]
leis [leʃ]
leatha [le.ə]
leinn [lẽĩNʲ]
leibh [leiv]
leotha [lo.ə]

MU

mu [mə]
mun [munəN(ʲ)]
umam [ũməm]
umad [ũməd]
uime [ɯ̃imə]
uimpe [ɯ̃imbə]
umainn [ũmɪNʲ]
umaibh [ũmɪv]
umpa [ũːmbə]

O

o [ɔ]
on [ɔnəN(ʲ)]
uam [uəm]
uat [uəhd]
uaidhe [uajə]
uaipe [uəihbə]
uainn [ũə̃ĩNʲ]
uaibh [uəiv]
uapa [uəhbə]

RI

ri [rʲi]
ris an [rʲiʃ əN(ʲ)]
rium [rʲum]
riut [rʲuʰd]
ris [rʲiʃ]
rithe [rʲi.ə]
r(u)inn [rɯ̃ĩNʲ]
r(u)ibh [rɯ̃ĩv]
riutha [ru.ə]

TRO [t̪ɾɔ] TRON (AN) [t̪ɾɔn ən]

trodham


[t̪ɾɔ.əm]

trodhad


[t̪ɾɔ.əd̪̊]

troimhe


[t̪ɾɔ̃i.ɪ]

troimhpe


[t̪ɾɔ̃iʰpɪ]

tromhainn


[t̪ɾɔ̃.ɪɲ]

trobhaibh


[t̪ɾɔ.ɪv]

tromhpa


[t̪ɾɔ̃ʰpə]

THAR [haɾ] THAR (AN) [haɾ ən]

tharam


[haɾəm]

tharad


[haɾəd̪̊]

thairis air


[haɾʲɪʃ er']

thairte


[haɹtʲɪ]

tharainn


[haɾɪɲ]

tharaibh


[haɾɪv]

tharta


[haɹt̪ə]

Riochdairean Seilbheach

mo chù


[mɔ'xuː]

do chù


[dɔ'xuː]

a chù


[ə'xuː]

a cù


[ə'kuː]

ar cù


[ər'kuː]

ur cù


[ər'kuː]

an cù


[ən'kuː]

Le Iar-Leasachain Neartmhor

mo chù-sa


[mɔ'xuːsə]

do chù-sa


[dɔ'xuːsə ]

a chù-san


[ə'xuːsən]

a cù-se


[ə'kuːʃɪ]

ar cù-ne


[ər'kuːɲ ɪ]

ur cù-se


[ər'kuːʃɪ]

an cù-san


[ən'kuːsən]

Riochdairean Seilbheach

m’ anam


[manam]

d’ anam


[danam ]

’anam


[anam]

a h-anam


[ə'hanam]

ar n-anam


[ər'n̴̪anam]

ur n-anam


[ər'n̴̪anam]

an anam


[ə'n̴anam]

Le Iar-Leasachain Neartmhor

m’ anam-sa


[manamsə]

d’ anam-sa


[danamsə ]

’anam-san


[anamsən]

a h-anam-se


[ə'hanamʃɪ]

ar n-anam-ne


[ər'n̴̪anamɲ ɪ]

ur n-anam-se


[ər'n̴̪anamʃɪ]

an anam-san


[ə'n̴̪anamsən]

Riochdairean Seilbheach


le beum


gun bheum

mi


[mĩ]


[mi]

thu/tu


[uː/d̪̊uː]


[u/d̪̊u]

e


[ɛː]


[ɛ]

i


[ĩː]


[i]

sinn


[ʃiɲ]


[ʃiɲ]

sibh


[siːv]


[siːv]

iad


[i.əd̪̊]


[iəd̪̊]

Le Iar-Leasachain Neartmhor

mise


[mĩʃɪ]

thusa/tusa


[usə/d̪̊usə]

esan


[ɛsən]

ise


[iʃɪ]

sinne


[ʃiɲɪ]

sibhse


[siːvʃɪ]

iadsan


[iəd̪̊sən]Beagan gràmair
Pronunciation - Phonetics - Phonology - Morphology - Tense - Syntax - Corpus - Registers - Dialects - History - Terms and abbreviations