An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Conaltradh nam beathaichean"

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
(A' chearc ag iarraidh nead)
Loidhne 16: Loidhne 16:
  
 
==A' chearc ag iarraidh nead==
 
==A' chearc ag iarraidh nead==
(The sheep)
+
(The hen looking to nest)
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| <span style="color: #008000;">Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br />Ma nì mi anns a' ghàrradh e,<br />Cha bhi fois no tàmh agam,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi anns a' chraoibh e,<br />Luaisgear leis a' ghaoith e,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi anns a' bhàthaich e,<br />Seasaidh a' bhó bhlàrach ann,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi an tom rainich e,<br />Thig an fheannag ghreannach air,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Nì mi sa chruaich-fheòir e,<br />Is bheir mi a-mach na h-eòin ann,<br />Gog i, gog à, sin far an dèan mi nead! || Cluck, cluck, where will I build a nest?
 
| <span style="color: #008000;">Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br />Ma nì mi anns a' ghàrradh e,<br />Cha bhi fois no tàmh agam,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi anns a' chraoibh e,<br />Luaisgear leis a' ghaoith e,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi anns a' bhàthaich e,<br />Seasaidh a' bhó bhlàrach ann,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Ma nì mi an tom rainich e,<br />Thig an fheannag ghreannach air,<br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?<br /><br />Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,<br />Nì mi sa chruaich-fheòir e,<br />Is bheir mi a-mach na h-eòin ann,<br />Gog i, gog à, sin far an dèan mi nead! || Cluck, cluck, where will I build a nest?
 
If I make it in the garden,<br />I will have neither rest nor respite,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in the tree,<br />It will shake in the wind,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in the stable,<br />The cow with the white spot will stand on it,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in a clump of bracken,<br />The ugly crow will get it,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />I shall make it in the haystack,<br />And I will hatch my chicks there,<br />Cluck, cluck, that is where I shall build a nest!
 
If I make it in the garden,<br />I will have neither rest nor respite,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in the tree,<br />It will shake in the wind,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in the stable,<br />The cow with the white spot will stand on it,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />If I make it in a clump of bracken,<br />The ugly crow will get it,<br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br /><br />Cluck, cluck, where will I build a nest?<br />I shall make it in the haystack,<br />And I will hatch my chicks there,<br />Cluck, cluck, that is where I shall build a nest!
 +
|}
 +
 +
==A' chuileag agus an seillean==
 +
(The fly and the bee)
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| <span style="color: #008000;">A' chuileag:<br />Teann a-nall, a sheillein ghreannmhoir,<br />Chum is gun cuir mi srann san àm seo,<br />Mun ghanndar a thàinig oirnn san àm seo,<br />A dh'fhàg sinn uile fann is fuar,<br />Gun phòr sa ghleann gun fhasgadh ann,<br />San gheamhradh a' tighinn oirnn le gruaim,<br />thig air ball is thoir dhomh do gheall,<br />Nach doir thu a theanntachd mise suas.<br /><br />An seillean:<br />An tusa a' bhansgal a bhiodh ri dranndan,<br />Measg nam meangan air gach bruaich?<br />Gun dad 'nad cheann ach mire is dannsa,<br />Gun bhiadh gun annlann 'gan cur suas,<br />Thig gaoth nam beanntan a-nis gu feanntaidh,<br />Is pronnaidh i gach ball mar luath,<br />Is bidh mise san àm sin is gun nì gann dhomh,<br />le mil an t-samhraidh anns a' chuaich. ||
 +
|-
 
|}
 
|}
  

Mùthadh on 22:49, 18 dhen Dùbhlachd 2011

A' bhó

(The cow)

Mo laogh òg, mo laogh òg! My young calf, my young calf!

A' chaora

(The sheep)

Na loisg mo chnàimh, na loisg mo chnàimh! Don't burn my bones, don't burn my bones!

A' chearc ag iarraidh nead

(The hen looking to nest)

Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?
Ma nì mi anns a' ghàrradh e,
Cha bhi fois no tàmh agam,
Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?

Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,
Ma nì mi anns a' chraoibh e,
Luaisgear leis a' ghaoith e,
Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?

Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,
Ma nì mi anns a' bhàthaich e,
Seasaidh a' bhó bhlàrach ann,
Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?

Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,
Ma nì mi an tom rainich e,
Thig an fheannag ghreannach air,
Gog i, gog à, càite an dèan mi nead?

Gog i, gog à, càite an dèan mi nead,
Nì mi sa chruaich-fheòir e,
Is bheir mi a-mach na h-eòin ann,
Gog i, gog à, sin far an dèan mi nead!
Cluck, cluck, where will I build a nest?

If I make it in the garden,
I will have neither rest nor respite,
Cluck, cluck, where will I build a nest?

Cluck, cluck, where will I build a nest?
If I make it in the tree,
It will shake in the wind,
Cluck, cluck, where will I build a nest?

Cluck, cluck, where will I build a nest?
If I make it in the stable,
The cow with the white spot will stand on it,
Cluck, cluck, where will I build a nest?

Cluck, cluck, where will I build a nest?
If I make it in a clump of bracken,
The ugly crow will get it,
Cluck, cluck, where will I build a nest?

Cluck, cluck, where will I build a nest?
I shall make it in the haystack,
And I will hatch my chicks there,
Cluck, cluck, that is where I shall build a nest!

A' chuileag agus an seillean

(The fly and the bee)

A' chuileag:
Teann a-nall, a sheillein ghreannmhoir,
Chum is gun cuir mi srann san àm seo,
Mun ghanndar a thàinig oirnn san àm seo,
A dh'fhàg sinn uile fann is fuar,
Gun phòr sa ghleann gun fhasgadh ann,
San gheamhradh a' tighinn oirnn le gruaim,
thig air ball is thoir dhomh do gheall,
Nach doir thu a theanntachd mise suas.

An seillean:
An tusa a' bhansgal a bhiodh ri dranndan,
Measg nam meangan air gach bruaich?
Gun dad 'nad cheann ach mire is dannsa,
Gun bhiadh gun annlann 'gan cur suas,
Thig gaoth nam beanntan a-nis gu feanntaidh,
Is pronnaidh i gach ball mar luath,
Is bidh mise san àm sin is gun nì gann dhomh,
le mil an t-samhraidh anns a' chuaich.

An cat 's an luchag

(The cat and the mouse)

Thuirt an luchag anns an toll:
"Gu dé d' fhonn, a chait ghlais?"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
B' eòlach sinn mun dubhan chrom,
B' àbhaist a bhith am bonn do chois!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Mharbh thu mo mhàthair an-dé,
Is thèarainn mi fhìn air éiginn ás!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Chuir thu ar teaghlach ás a chéill,
Is tha mi fhìn 'nan déidh gun taic!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Luchag:
"Gus am faic mi an rathad réidh,
A chaoidh chan éignich thu mi a-mach!"
Cat:
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò,
Càirdeas, comann is gaol,
Faodaidh tusa tighinn a-mach,
Falbhan ò hì, ri ill, ù ill ò.
Said the mouse in the hole:
"What are your intentions, grey cat?"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"We knew about the crooked hook,
That used to be in the sole of your foot!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"You killed my mother yesterday,
And I hardly escaped myself!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"You drove our family out of their mind,
And here I am on my own left behind!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.
Mouse:
"Until I see the road clear,
You will never force me out!"
Cat:
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò,
Friendship, fellowship and love,
You can come outside,
Wandering about ò hì, ri ill, ù ill ò.

Crònan a' chait

(The cat's lullaby)

"Falbhan na h-oidhche, falbhan na h-oidhche,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas,
"Falbhan na h-oidhche, gun solas gun soillse,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas.

"Obair a thogadh mo chridhe le aoibhneas,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas.
"A' sealg 'nam aonar am frògan nan saibhlean,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas.

"Na luchain bheag gionach,
A tha a' fuireach san àite,
A bha a-riamh ris a' chreimeadh,
Is a' milleadh na dh'fhàg iad,
Fhad is a mhaireas na dubhain,
A tha falaichte 'nam spàgan,
Théid ruaig air a' ghràisg ud,

Chun nam blàran a-muigh,
Seo an sealgair gun ghiorag,
An gille neo-sgàthach,
Fear-faire na h-oidhche,
A chlaoidheas gach mèirleach,
Is a smàdas gach luch,

"Falbhan na h-oidhche, falbhan na h-oidhche,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas,
"Falbhan na h-oidhche, gun solas gun soillse,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas.

"Obair a thogadh mo chridhe le aoibhneas,
Falbhan na h-oidhche" arsa an cat glas.
"Wandering in the night, wandering in the night,
wandering in the night" said the grey cat,
"Wandering in the night, without light and brightness,
wandering in the night" said the grey cat.

"A work that lifts happiness in my heart,
wandering in the night" said the grey cat.
"Hunting on my own in the dark croners of the stables,
wandering in the night" said the grey cat.

"The greedy little mice,
who live in this place,
Who are always nibbling,
And spoiling what they leave,
As long as the hook will last,
That is hidden in my paw,
That rabble will be chased,

Out to the fields,
This is the fearless hunter,
The lad without shadow,
Watchman of the night,
Who overcomes every thief,
And scares every mouse,

"Wandering in the night, wandering in the night,
wandering in the night" said the grey cat,
"Wandering in the night, without light and
brightness, wandering in the night" said the grey cat.

"A work that lifts happiness in my heart,
wandering in the night" said the grey cat.

Guthan nam beathaichean

(The voices of the animals)

Chuala mi comhart aig an doras,
Có a rinn an comhart aig an doras?
Rinn an cù an comhart aig an doras.

Chuala mi geum anns a' bhàthaich,
Có a rinn an geum anns a' bhàthaich?
Rinn a' bhó an geum anns a' bhàthaich.

Chuala mi sitir anns an stàball,
Có a rinn an sitir anns an stàball?
Rinn an t-each an sitir anns an stàball.

Chuala mi gogail anns an t-sabhal,
Có a rinn a' ghogail?
Rinn a' chearc a' ghogail anns an t-sabhal.

Chuala mi mèilich air a' chnoc,
Có a rinn a' mhèilich?
Rinn a' chaora a' mhèilich air a' chnoc.

Chuala mi meigeadaich anns a' chreig,
Có a rinn a' mheigeadaich anns a' chreig?
Rinn a' ghobhar a' mheigeadaich anns a' chreig.

Chuala mi langan air a' bheinn,
Có a rinn an langan air a' bheinn?
Rinn am fiadh an langan air a' bheinn.

Chuala mi ceilear binn air a' gheug,
Có a rinn an ceilear binn air a' gheug?
Rinn an smeòrach ceilear binn air a' gheug.

Chuala mi guileag air an loch,
Có a rinn a' ghuileag air an loch?
Rinn an eala a' ghuileag air an loch.

Chuala mi gròc anns a' ghleann,
Có a rinn an gròc anns a' ghleann?
Rinn am fitheach dubh an gròc anns a' ghleann.

Chuala mi srann air a' mhachair,
Có a rinn an srann air a' mhachair?
Rinn an seillean srianach an srann air a' mhachair.
I heard a bark at the door,
Who was is that barked at the door?
The dog barked at the door.

I heard a moo in the stable,
Who was it that mooed in the stable?
The cow mooed in the stable.

I heard a neigh in the stable,
Who was it that neighed in the stable?
The horse neighed in the stable.

I heard a cluck in the barn,
Who was it that clucked in the barn?

The hen clucked in the barn.

I heard a bleat in the hill,
Who was it that bleated on the hill?
The sheep bleated on the hill.

I heard a bleat on the rocky hill,
Who was it that bleated on the rocky hill?
The goat bleated on the rocky hill.

I heard a lowing on the mountain,
Who was it that lowed on the mountain?
The deer lowed on the mountain.

I heard a sweet warble on the branch,
Who was it that warbled sweetly on the branch?
The thrush warbled sweetly on the branch.

I heard a honk on the loch,
Who was it that honked on the loch?
The swan honked on the loch.

I heard a caw in the glen,
Who was it that cawed in the glen?
The raven cawed in the glen.

I heard a buzz on the machair,
Who was it that buzzed on the machair?
The striped bee buzzed on the machair.