Buaileam ort

O Goireasan Akerbeltz
Am mùthadh mar a bha e 19:17, 18 dhen Dùbhlachd 2011 le Akerbeltz (deasbaireachd | mùthaidhean) (Created page with "Seo gleus tradaiseanta airson clann a roinneadh ann an dà bhuidheann. center Buailidh (gu socair!) aonan slat no geug air aonan eile 's e/i ag ràgh "Buai...")
(diofar) ← Mùthadh nas sine | Am mùthadh mu dheireadh (diofar) | Mùthadh nas ùire → (diofar)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Seo gleus tradaiseanta airson clann a roinneadh ann an dà bhuidheann.

buaileam.jpg

Buailidh (gu socair!) aonan slat no geug air aonan eile 's e/i ag ràgh "Buaileam ort!" agus am fear no té eile a' freagairt "Leigidh mi leat!" is glacaidh e no i air an t-slat dìreach os cionn làimh a' bhualadair. Cuiridh am bualadair a làimh eile os a cionn agus an uair sin am fear no té eile, làmh an déidh làimhe gus an ruigear ceann eile na slaite. Bheir an neach buaidh aig a bhios an làn glaice mu dheireadh dhen t-slat. Bidh a' chiad chothrom taghaidh aig an neach a thug a' bhuaidh agus an uair sin fear mu seach gus am bi a h-uile duine air an roinneadh ann an dà bhuidheann.Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean